1. تالیف کتاب "راهکار های عملی کنترل عفونت های بیمارستانی" سال 1386

3. تالیف کتاب "Clinico-Radiological approach in Pediatrics"

4. گزارش یک مورد تومور ویلمز در نوزاد هشت روزه

5.  بررسی رتروسپکتیو هرنی اینگوئینال در هزار کودک زیر 12 سال بستری شده در بیمارستان کودکان مفید

6. انجام طرح پژوهشی "عفونت های وابسته به کاتتر وریدی در دو سیستم کاتتر گذاری معمولی و سیستم کاتتر گذاری بدون استفاده از سوزن پلنکا در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان کودکان مفید سال 1387"

7. ارائه ی مقاله در برنامه ی مدون اختلالات آلرژیک در کودکان و در برنامه ی مدون جراحی کودکان

8. ارائه ی مقاله در سمینار واکسن های جدید گامی فراتر به سوی جامعه ای سالم تر

9. ارائه ی مقاله در کنفرانس علمی هفتگی بیمارستان پارس

10. ارائه ی مقاله در کنگره ی علمی و بازآموزی سالانه ی جامعه ی جراحان ایران، اردیبهشت ماه 1388

11. ارائه ی مقاله در سمینار دیالیز صفاقی و عوارض عفونی آن در کودکان

12. ارائه ی مقاله در سمینار عفونت و جراحی در کودکان

13. ارائه ی مقاله در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه ی پزشکی در برنامه مدون فوریت های جراحی کودکان در اطفال، آبان 1389

14. ارائه ی مقاله در سمینار عفونت ادراری و رفلاکس در کودکان، دی ماه 1389

15. ارائه ی مقاله در سمینار اوتیت، رینیت و سینوزیت در کودکان، بهمن 1389

16. ارائه ی مقاله در سمینار هپاتیت در کودکان، بهمن 1389

17. ارائه ی مقاله در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه ی پزشکی در سمینار فوریت های 4، اسفند 1389

18. ارائه ی مقاله در همایش اورژانس های طب کودکان

19. ارائه ی مقاله در کنگره بیماری های دستگاه گوارش در جراحی کودکان

20. ارائه ی مقاله در کارگاه مدیریت مراقبت های ادغام یافته ی نا خوشی های اطفال

21. ارائه ی مقاله در کنگره ی اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان، اسفند 1388

22. ارائه ی مقاله در سمینار اورژانس های طب کودکان، اسفند 1385

23. ارائه ی مقاله در کنگره ی بیماری های دستگاه گوارش در جراحی کودکان، دی ماه 1383

24. ارائه ی مقاله در کنگره ی سالانه ی جامعه ی جراحان کشور، اردیبهشت ماه 1380

25. استاد راهنمای پایان نامه ی دکترای عمومی "بررسی پنج ساله (1384-1380) موارد جراحی شده GER در بیمارستان کودکان مفید"

26. استاد راهنمای پایان نامه ی فوق تخصصی و تحقیقاتی "بررسی اثر آدرنالین در کنترل عوارض عمل جراحی ترمیم شکاف کام در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفید از سال 1387-1384"

 

27. Olive palpation, sonography and barium study in the diagnosis of hypertrophic pyloric stenosis; Decline in physicians’ art

28. First report of Griscelli syndrome from Afghan population of IRAN

29. Radiological findings of Pulmonary Tuberculosis in Infants and Young Children

30. Adding liver window setting to the standard abdominal CT scan protocol: is it useful?

31. Acute inflammatory demyelinating polyneuropathy in children, clinical and electrophysiological findings

32. Long term follow-up of Kasai operation for biliary atresia: A single center experience

33. Urogenital tract abnormalities associated with congenital anorectal malformations

34. Uretero pelvic junction obstruction in the newborn

35. Spinal and vertebral anomalies associated with anorectal malformations

36. Comparison between one and multiple stages surgery in the treatment of Hirschprung’s’ Disease

37. The role of anorectal manometry to improve the results of biopsy in diagnosis of chronic constipation

38. Report of Peutz-jeghers syndrome in a girl with chronic abdominal pain

39. The role of surgery in intra-abdominal Burkitt’s lymphoma in children: A 10 year experience

40. Tracheomalacia after esophageal replacement: role of aortopexy

41. Wilms tumor in the neonatal period

42. The role of surgery in the treatment of pediatric B-cell Non-Hodgkin’s Lymphoma

آمار بازدید